Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα διέπουν την εξατομικευμένη διαδικτυακή υπηρεσία VirtualSchool.

Με την αγορά και τη χρήση της υπηρεσίας VirtualSchool, ο Χρήστης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και της εταιρείας GroovyGenie I.K.E., με το διακριτικό τίτλο GroovyGenie. Εάν ο εκάστοτε Χρήστης δεν συμφωνεί να δεσμευθεί από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία VirtualSchool.

Σε περίπτωση που οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις είναι ανακόλουθοι με τους Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αναφορικά μόνο με την υπηρεσία VirtualSchool.

Η Υπηρεσία VirtualSchool προσφέρεται αποκλειστικά έναντι καταβολής συγκεκριμένου αντιτίμου εκ του Χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Υπηρεσία VirtualSchool ” νοείται η συνδρομητική υπηρεσία πρόσβασης -μέσω διαδικτύου- σε πλατφόρμα που είναι βασισμένη σε cloud server.

«Λογισμικό» νοείται το πρόγραμμα, τα δικαιώματα του οποίου έχει αποκτήσει νομίμως η GroovyGenie και το οποίο ανά περιόδους επιθυμεί να διαθέσει προς πώληση μέσω της Υπηρεσίας VirtualSchool. Η χρονική δυνατότητα πρόσβασης στη πλατφόρμα θα εξαρτάται αποκλειστικά από το ποια Περίοδο Άδειας Χρήσης έχει επιλέξει και για την οποία έχει καταβάλλει ο Χρήστης στη GroovyGenie.

«Περίοδος Άδειας Χρήσης» νοείται το χρονικό διάστημα, που ορίζει η GroovyGenie, κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος Χρήστης καταβάλλοντας τη σχετική Συνδρομή (σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας) στην GroovyGenie αποκτά, με την άδεια της τελευταίας, πρόσβαση στην συνδρομητική Υπηρεσία VirtualSchool, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του παρόντος κειμένου. Κατά την αποδοχή των παρόντων όρων από το Χρήστη η εν λόγω περίοδος είναι διάρκειας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

«Εξοπλισμός Συνδρομητή» σημαίνει το κινητό τηλέφωνο, το tablet, το laptop, το desktop ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή υποστηρίζεται από την Υπηρεσία VirtualSchool, καθώς και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω των οποίων μπορεί ο Χρήστης να εγγραφεί και να κάνει χρήση της υπηρεσίας VirtualSchool.

«Χρήστης/Συνδρομητής», ο επισκέπτης της διαδικτυακής σελίδας, που προβαίνει σε Αγορά Υπηρεσίας VirtualSchool με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

«Σύμβαση συνδρομής» νοείται η συμφωνία, που σχηματίζεται μεταξύ της εταιρείας GroovyGenie και του Χρήστη σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία μπορεί ο τελευταίος να αγοράσει τις Υπηρεσίες VirtualSchool όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εγγραφής. Η συμφωνία θα οριοθετείτε από τους παρόντες όρους.

«Συνδρομή» σημαίνει το αντίτιμο, που πρέπει να καταβληθεί, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που έχει ορίσει η GroovyGenie, από τον Χρήστη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά των Υπηρεσιών VirtualSchool και να αποκτήσει πρόσβαση ο Χρήστης στο εκάστοτε περιεχόμενο της Υπηρεσίας VirtualSchool, βάσει τόσο της επιλογής του αλλά και της Συνδρομής, που έχει καταβάλλει. Το αντίτιμο της Συνδρομής θα διαμορφώνεται σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική της GroovyGenie και πάντα κατά τη διακριτική ευχέρεια της τελευταίας. Το τίμημα σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ ( € ), διαμορφώνεται σύμφωνα με την ισοτιμία που ισχύει τη χρονική στιγμή που ολοκληρώνεται η αγορά ή ανανέωση.

«VirtualSchool Όροι και Προϋποθέσεις» σημαίνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης της υπηρεσίας VirtualSchool.

«GroovyGenie» νοείται η εταιρεία «Groovygenie I.K.E.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ναπολέοντος Ζέρβα 10, Ευζώνων, 546 40, Ελλάδα.

«Όροι και Προϋποθέσεις Ιστοσελίδας» σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το σύνολο της ιστοσελίδας, που φιλοξενεί την υπηρεσία VirtualSchool και είναι διαθέσιμοι στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας.

«Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος χρήσης» νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζει κάθε φορά η GroovyGenie, κατά τη διάρκεια του οποίου (π.χ. 10 ημέρες) ο Χρήστης αποκτά και έχει πρόσβαση στο προσφερόμενο λογισμικό κατά το διάστημα αυτό, χωρίς την υποχρέωση καταβολής Συνδρομής. Η Δωρεάν δοκιμαστικής περίοδος χρήσης, όπως ορίζεται κάθε φορά, ξεκινάει από την εγγραφή του Χρήστη και την ενεργοποίησή του.

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ VIRTUALSCHOOL

2.1 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright)

 • Το λογισμικό εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, videos, ήχους κλπ. οπτικοακουστικό
  περιεχόμενο (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της GroovyGenie και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
 • Η GroovyGenie διατηρεί αποκλειστικά όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το λογισμικό, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Εγκατάσταση και χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό από παντού και να δημιουργήσετε οποιονδήποτε αριθμό χρηστών για πρόσβαση στο λογισμικό σας, και από οποιεσδήποτε συσκευές σας όπου μπορεί να εκτελείται το λογισμικό. Η εγκατάσταση του λογισμικού γίνεται από τη GroovyGenie σε ειδικά διαμορφωμένο cloud server, και η GroovyGenie έχει όλη τη δικαιοδοσία και ευθύνη λειτουργίας και διαθεσιμότητας του λογισμικού.
 2. Προγράμματα τρίτων κατασκευαστών. Το λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει προγράμματα τρίτων, των οποίων η άδεια χρήσης σάς παρέχεται από τη GroovyGenie και όχι από το τρίτο μέρος, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Οι κοινοποιήσεις, εάν υπάρχουν, για το πρόγραμμα τρίτου περιλαμβάνονται μόνο για δική σας πληροφόρηση.

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το λογισμικό ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς και την από μέρους σας χρήση του λογισμικού και να τις αποστείλει στη GroovyGenie. Η GroovyGenie μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παράσχει υπηρεσίες και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προς τους χρήστες. Τα δικαιώματα εξαίρεσής σας, αν υφίστανται, περιγράφονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού ενδέχεται να επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων από χρήστες των εφαρμογών σας, οι οποίοι χρησιμοποιούν ή έχουν πρόσβαση στο λογισμικό. Αν χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες, ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων στις εφαρμογές σας, πρέπει να συμμορφώνεστε με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της λήψης τυχόν απαιτούμενης συναίνεσης του χρήστη, και να διατηρείτε μια κατάλληλη πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου που θα ενημερώνει με ακρίβεια τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε, συλλέγετε και κάνετε κοινή χρήση των δεδομένων τους. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές διατάξεις της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της GroovyGenie.

5. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση του λογισμικού. Η GrooveGenie επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο λογισμικό και οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται:

 • η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών του λογισμικού
 • η αποσυμπίεση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, εκτός εάν και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά τον παραπάνω περιορισμό
 • η δημοσίευση του λογαριασμού χρήστη διαχειριστή λογισμικού σε άλλους με σκοπό την αντιγραφή ή παράλληλη χρήση
 • η ενοικίαση, η μίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού,
 • η μεταβίβαση του λογισμικού ή της σύμβασης αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο

6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Επιτρέπεται η αντιγραφή και η χρήση της τεκμηρίωσης για εσωτερικούς σκοπούς αναφοράς.

7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η GroovyGenie, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, είναι υποχρεωμένη να παρέχει τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για το λογισμικό. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με αυτό το λογισμικό ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων αναφορικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@groovygenie.com.

8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αυτή η σύμβαση, καθώς και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο ίντερνετ και υπηρεσίες υποστήριξης που χρησιμοποιείτε, αποτελούν τη συνολική σύμβαση για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Αυτή η σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταναλωτή, σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδος.

10. ΕΓΓΥΗΣΗ

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. H GROOVYGENIE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η GROOVYGENIE ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ GROOVYGENIE ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €10 ΕΥΡΩ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για (α) οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο ίντερνετ ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση, σε κάθε περίπτωση στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Επίσης ισχύει ακόμα και αν η GroovyGenie γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών.

12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η GroovyGenie λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (ΓΚΠΔ)

 • δεν εγγυάται, ότι οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
 • δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων ή/και αναβαθμίσεων των συστημάτων (τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού) του Χρήστη, το οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Χρήστης.
 • δεν προβαίνει επίσης σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση και εν γένει δεν παρέχει εγγυήσεις ή δεσμεύσεις, που είναι αντίθετες με τους όρους που τίθενται στο παρόν κείμενο.
 • ουδεμία ευθύνη υπέχει ούτε εγγυάται την ποιότητα, επάρκεια, ασφάλεια, λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και/ή άλλων δικτύων τρίτων προσώπων μέσω των οποίων ο Χρήστης έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες VirtualSchool.
 • Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της GroovyGenie κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική και σχετική διεθνή νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.
 • Ο Χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται σχετικά να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
  • χρήση της εφαρμογής για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις VirtualSchool, τους όρους χρήσης της εκάστοτε ιστοσελίδας, που φιλοξενεί την Υπηρεσία VirtualSchool καθώς και την ισχύουσα εθνική, κοινοτική ή διεθνή νομοθεσία,
  • δημοσίευση/αναδημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από την GroovyGenie κατά την κρίση της,
  • δημοσίευση/αναδημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα της GroovyGenie και των Χρηστών της,
  • παραποίηση της ταυτότητας του
  • οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις περιοχές αλληλεπίδρασης και γενικότερα την Υπηρεσία VirtualSchool ή ενέργεια που κατά την κρίση της GroovyGenie εκθέτει τον ίδιο ή κάποιον από τους άλλους Χρήστες σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.

Επίσης, ο Χρήστης πριν την αγορά κι ενεργοποίηση της υπηρεσίας VirtualSchool έχει ενημερωθεί πλήρως για το προσφερόμενο από τη GroovyGenie λειτουργίες του λογισμικού, το οποίο βρήκε της απολύτου αρεσκείας του κι εξ’ αυτού του λόγου προέβη στην αγορά της εν λόγω υπηρεσίας.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΟΡΟΙ

13.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

13.2 Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της GroovyGenie και του Χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

13.3 Τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Υπηρεσίας VirtualSchool, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, θα εμπίπτουν στις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και θα υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

13.4 Η υπηρεσία VirtualSchool διατίθεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο το Χρήστη και τους λογαριασμούς χρηστών που θα δημιουργήσει με πλήρη ευθύνη του.

13.5 Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του περιεχομένου της Υπηρεσίας VirtualSchool σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον.

13.6 Κάθε άλλη χρήση –πέραν των συμφωνημένων μεταξύ του Χρήστη και της GroovyGenie – διώκεται ποινικά βάσει του Ν. 2121/1993, του Π.Δ. 343/2002, των άρθρων 386 και 386Α Π.Κ. καθώς και των λοιπών σχετικών διατάξεων της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε ουσιώδους Όρου και Προϋποθέσεων, θα επιβάλλεται δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα ύψους 10.000,00€ υπέρ της GroovyGenie και σε βάρος του παραβιάζοντος Χρήστη, δικαιούμενης της τελευταίας να αναζητήσει παράλληλα και αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας, που έχει υποστεί από τις παράνομες πράξεις του Χρήστη.

14. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος δεν απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές. Κάθε Α.Φ.Μ. και κάθε κάρτα ηλεκτρονικών συναλλαγών θα δικαιούνται εσαεί μόνο μία δωρεάν δοκιμαστική περίοδο. Καθίσταται σαφές, ότι η GroovyGenie καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις προϋποθέσεις που κάποιος ενδιαφερόμενος χρήστης δύναται να λάβει τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και ο έγκυρος τρόπος πληρωμής απαιτούνται για την λήψη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου. Εφόσον ο Χρήστης δεν διακόψει την παροχή της υπηρεσίας VirtualSchool πριν τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 16.1. κατωτέρω, η GroovyGenie ενημερώνει ότι θα χρεώσει την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο Χρήστης για την αμέσως επόμενη χρεώσιμη περίοδο πρόσβασης του στην υπηρεσία, όπως προβλέπεται στην παρ. 16.1 των παρόντων όρων. Η συμβατική σχέση μεταξύ του Χρήστη και της GroovyGenie είναι αορίστου διαρκείας. Η καταβολή εκ μέρους του Χρήστη της εκάστοτε ισχύουσας μηνιαίας συνδρομής, παρέχει στον τελευταίο πρόσβαση στην υπηρεσία VirtualSchool για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες (Περίοδος Άδειας Χρήσης). Ο Χρήστης δύναται να ζητήσει αζημίως τη διακοπή λήψης/χρήσης της υπηρεσίας VirtualSchool ανά πάσα στιγμή χωρίς την επίκληση κάποιου λόγου ακολουθώντας τις προβλέψεις της παρ. 16.1 κατωτέρω. Η διακοπή παροχής της υπηρεσίας θα προγραμματίζεται μετά τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει ήδη καταβληθεί από τον Χρήστη η σχετική συνδρομή. Συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι η GroovyGenie δεν υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων ή/και πιστώσεων προς τους Χρήστες για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενημέρωση της διακοπής μέχρι την διακοπή της υπηρεσίας στο τέλος της Περιόδου Άδειας Χρήσης.

15. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Με την εγγραφή του Χρήστη και τη δημιουργία ενός λογαριασμού στην υπηρεσία VirtualSchool, ο Χρήστης αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω. Ήτοι ότι ο Χρήστης:

 • Πρέπει να φυλάει τον κωδικό πρόσβασης του (password) εμπιστευτικό. Δεν θα πρέπει να τον αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο ή σε αντιπρόσωπο της Εταιρίας.
 • Είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση του λογαριασμού του, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 • Πρέπει να ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τη Groovygenie εφόσον γνωρίζει ή υποψιάζεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του.
 • Πρέπει να ενημερώνει άμεσα τη Groovygenie αν υπάρχει αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας, σε περίπτωση που χρειαστεί η τελευταία να επικοινωνήσει μαζί του.
 • Οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία εφόσον επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας VirtualSchool εντός άλλης ευρωπαϊκής χώρας πέραν αυτής της μονίμου κατοικίας του καθώς και να καταθέσει στην εταιρεία και το χρονικό διάστημα που θα κάνει χρήση της εν λόγω εφαρμογής κατά τα ανωτέρω κι εκτός της χώρας της μονίμου κατοικίας του, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων, που ενδεχομένως θα επηρεάσουν τη λήψη της υπηρεσίας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Groovygenie παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση support@groovygenie.com.

Η Groovygenie διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στον άμεσο τερματισμό ή περιορισμό του λογαριασμού σας ή τη χρήση της εφαρμογής VirtualSchool ή και την πρόσβαση σε περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή, έπειτα από σχετική ειδοποίηση, αν η Groovygenie κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, νόμο, κανονισμό ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που θίγει την συγκεκριμένη
επιχειρηματική δραστηριότητα.

16. ΔΙΑΚΟΠΗ ή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VIRTUALSCHOOL

16.1 Ο Χρήστης έχει ενημερωθεί αναλυτικά, αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η Περίοδος Άδειας Χρήσης της Υπηρεσίας VirtualSchool θα ανανεώνεται κάθε φορά αυτόματα αν ο Χρήστης δεν δηλώσει μέχρι τις 12:00 της τελευταίας ημέρας της εκάστοτε Περιόδου Άδειας Χρήσης της Υπηρεσίας VirtualSchool, ρητώς στη Groovygenie μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο support@groovygenie.com, με θέμα “Διακοπή Συνδρομής», την επιθυμία του να διακόψει τη λήψη της υπηρεσίας. Η ανανέωση θα ισχύει κάθε φορά για χρονικό διάστημα ίσο και όμοιο με αυτό της αμέσως προηγούμενης Περιόδου Άδειας Χρήσης της Υπηρεσίας VirtualSchool, υπό την προϋπόθεση επιτυχούς χρέωσης του εκάστοτε λογαριασμού του Χρήστη, τον οποίο ο τελευταίος έχει δηλώσει στη Groovygenie, με το ποσό της εκάστοτε ισχύουσας Συνδρομής της υπηρεσίας VirtualSchool. Η χρέωση από τη Groovygenie για την αμέσως επόμενη χρεώσιμη Περίοδο Άδειας Χρήσης της Υπηρεσίας VirtualSchool, θα πραγματοποιείται κάθε φορά εντός του χρονικού διαστήματος από τις 00:01 έως και τις 23:59 της τελευταίας ημέρας προ της ενάρξεως της χρεώσιμης Περιόδου Άδειας Χρήσης της Υπηρεσίας VirtualSchool.

Στην περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, δίχως υπαιτιότητα της Groovygenie, το οποίο κωλύει την είσπραξη του συνολικού ποσού της Συνδρομής, ο Χρήστης αναγνωρίζει, ότι η Groovygenie διατηρεί το εύλογο δικαίωμα να αναστείλει μερικώς ή ολικώς της παροχή της υπηρεσίας VirtualSchool έως να εισπραχθεί το συνολικό ποσό της ανωτέρω υπηρεσίας.

16.2 Επιστροφές μηνιαίων συνδρομών δεν πραγματοποιούνται. Όταν ο Χρήστης προβεί στην αγορά των Υπηρεσιών VirtualSchool, αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, για τους σκοπούς της προστασίας των καταναλωτών (Αγορές από Απόσταση VirtualSchool ή οποιαδήποτε παρόμοια ή σχετική νομοθεσία, η παροχή της Υπηρεσίας VirtualSchool, αρχίζει αμέσως μετά την στιγμή ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς εκ του Χρήστη οποιασδήποτε Περιόδου Αδείας Χρήσης της Υπηρεσίας VirtualSchool και κατά συνέπεια, τα δικαιώματα ακύρωσης -σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις- δεν εφαρμόζονται για την εν λόγω συναλλαγή.

16.3 Σε περίπτωση αγοράς ετήσια συνδρομής, τότε ο χρήστης θα λαμβάνει αδιάκοπτα την υπηρεσία GG School CRM για 365 ημέρες. Μετά τη πάροδο αυτής της περιόδου χρήσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη διακοπή, συνέχιση ή μετατροπή σε μηνιαία χρέωση της υπηρεσίας. Αν ο χρήστης κατά τη διάρκεια της ετήσιας σύμβασης επιθυμεί τη διακοπή της υπηρεσίας, τότε η GroovyGenie αποδέχεται το αίτημα αυτό και θα προχωρήσει σε διακοπή της υπηρεσίας εντός 5 εργάσιμων ημερών. Ο χρήστης ,ως έχοντας προκαταβάλει το πλήρες αντίτυπο της υπηρεσίας για 365 ημέρες χρήσης, δικαιούται επιστροφή ποσού ανάλογα με τις παρακάτω περίπτωσης:

 1. Χρήση υπηρεσίας έως 30 ημέρες: Ποσό επιστροφής 90%
 2. Χρήση υπηρεσίας έως 90 ημέρες: Ποσό επιστροφής 80%
 3. Χρήση υπηρεσίας έως 180 ημέρες: Ποσό επιστροφής 70%
 4. Χρήση υπηρεσίας άνω των 180 ημερών: Ποσό επιστροφής 0%

Η διαφορά του ποσού προς επιστροφή, προκύπτει βάση της χρήσης και χρόνου τεχνικής εργασίας που προσφέρθηκε από τη GroovyGenie.

16.4 Ο Χρήστης δύναται να ακυρώσει την τυχόν ελεύθερη δοκιμή του (που δεν έχει ληφθεί καμία πληρωμή και είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία VirtualSchool) οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη της σχετικής δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 16.1 ανωτέρω, και η πιστωτική / χρεωστική κάρτα του Χρήστη δεν θα χρεωθεί. Η ακριβής διάρκεια της εκάστοτε δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου θα ανακοινώνεται από την Groovygenie στην επίσημη ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν προβεί στην ακύρωση πριν τη λήξη της σχετικής δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, όπως ορίζεται στην παρ. 16.1 ανωτέρω, θα ξεκινάει κανονικά η χρεώσιμη Περίοδος Άδειας Χρήσης και ο Χρήστης θα χρεώνεται με την προβλεπόμενη Συνδρομή.

16.5 Η Groovygenie μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με άμεση ισχύ μετά από έγγραφη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ανά πάσα στιγμή, αν ο Χρήστης διαπράξει σοβαρή παράβαση αυτής της συμφωνίας και οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων της κείμενης ελληνικής, κοινοτικής ή διεθνούς νομοθεσίας, των παρόντων όρων, των όρων του διαδικτυακού τόπου, που φιλοξενείται η Υπηρεσία VirtualSchool ή άλλων όρων που θα θεωρούνται ουσιώδεις από την Groovygenie. Τυχόν υπολειπόμενο ποσό από τη Συνδρομή, που έχει καταβάλει ο Χρήστης στη Groovygenie, θα καταπίπτει υπέρ της τελευταίας ως μέρος της ποινικής ρήτρας, δικαιούμενης της Groovygenie να αναζητήσει παράλληλα και αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας, που έχει υποστεί από τις παράνομες πράξεις του Χρήστη.

16.6 Η Groovygenie δύναται να θέσει σε αναστολή ή να διακόψει τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο κάποιου Χρήστη εάν υπάρξουν ενδείξεις κακής χρήσης, κατάχρησης ή παράβασης των όρων λήψης της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου από την πλευρά του Χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση η Groovygenie θα ενημερώνει σχετικά το Χρήστη εγγράφως στην email διεύθυνση που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό του/της. Προς τον ανωτέρω
σκοπό, ήτοι της διαπίστωσης περιπτώσεων κακόβουλης χρήσης, κατάχρησης η κακής εν γένει χρήσης της υπηρεσίας, η Groovygenie διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται πληροφορίες χρήσης της Υπηρεσίας VirtualSchool ανά Χρήστη καθώς και τα στοιχεία αυτού (π.χ. Α.Φ.Μ., αναγνωριστικό συσκευής, κάρτα ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέθοδο πληρωμής ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), όπως ο τελευταίος τα έχει νομίμως και οικειοθελώς κοινοποιήσει στην Groovygenie για λόγους σύννομης, καλής και σύμφωνης με τους όρους, που έχει θέσει η Groovygenie, χρήσης της υπηρεσίας.

17. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

17.1 Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση απόκτησης και διατήρησης όλου του τεχνολογικού εξοπλισμού και του λογισμικού, που είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες VirtualSchool.

17.2 Η Groovygenie θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει, ότι οι Υπηρεσίες VirtualSchool θα είναι στη διάθεση του Χρήστη βάσει των συμφωνηθέντων.

17.3 Ειδικότερα, η ποιότητα ταχύτητας και διαθεσιμότητας των Υπηρεσιών VirtualSchool μπορεί να διαφέρει, καθώς βρίσκεται σε άμεση συνέχεια της συμφόρησης των γραμμών του τηλεπικοινωνιακού δικτύου (Internet, τηλεφώνου), των δορυφορικών λήψεων και των λοιπών δικτύων του εκάστοτε παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω των οποίων ο Χρήστης επιλέγει να αποκτήσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες VirtualSchool.

17.4 Η Groovygenie ενδεχομένως να χρειαστεί να κλείσει την Ιστοσελίδα και να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών VirtualSchool, προκειμένου να πραγματοποιήσει αναβαθμίσεις ή συντήρηση των συστημάτων της. Η Groovygenie θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι περιπτώσεις αυτές να είναι λίγες και σε ημέρες και ώρες που δεν θα επηρεάσουν την απρόσκοπτη παροχή των Υπηρεσιών VirtualSchool προς τον Χρήστη. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που περιγράφονται πιο πάνω, η Groovygenie θα πραγματοποιήσει τις εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων της με τη δέουσα επιμέλεια και επιδεξιότητα.

17.5 Η Groovygenie δύναται -αζημίως και χωρίς να φέρει οιασδήποτε φύσης ευθύνη έναντι του Χρήστη ή τρίτων- να μην παράσχει τις Υπηρεσίες VirtualSchool στον Χρήστη για λόγους, που δεν άπτονται στη σφαίρα ευθύνης της ή δεν μπορούσαν να προβλεφθούν (λόγοι ανωτέρας βίας). Ενδεικτικά αναφέρονται πυρκαγιές, σεισμοί, πόλεμοι, απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, αποφάσεις δικαστικών, αστυνομικών ή άλλων ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών ή αποφάσεις της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής των εκάστοτε εκδηλώσεων οι οποίες δεσμεύουν την Groovygenie κλπ.

18. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

18.1 Οι αναγραφόμενες τιμές καλύπτουν μόνο την πρόσβαση στην Υπηρεσία VirtualSchool, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που έχει επιλέξει ο εκάστοτε Χρήστης. Το κόστος της τηλεφωνικής γραμμής ή των λοιπών τηλεπικοινωνιακών ή δορυφορικών υπηρεσιών ή άλλου είδους υπηρεσιών μέσω των οποίων ο Χρήστης αποκτά τη δυνατότητα πρόσβασης στις Υπηρεσίες VirtualSchool, βαρύνει αποκλειστικά τον Χρήστη με βάση τη συμφωνία που έχει συνάψει με τον εκάστοτε πάροχο των εν λόγω υπηρεσιών. Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α. (ή οποιοσδήποτε παρόμοιος φόρος) σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες
συντελεστές. Εκτός από την περίπτωση προδήλου σφάλματος, οι τιμές που αναφέρονται για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες VirtualSchool, είναι αυτές που ορίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Κάθε φορά που ο Χρήστης
καταβάλλει το αντίτιμο της μηνιαίας Συνδρομής, η πρόσβασή του στην υπηρεσία VirtualSchool θα παρατείνεται για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία πρώτης ή εκ νέου ενεργοποίησης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση ετήσιας συνδρομής, η υπηρεσία VirtualSchool θα παρέχεται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή για 365 ημέρες.

18.2 Η πληρωμή για την αγορά των Υπηρεσιών VirtualSchool δύναται να γίνει μέσω PayPal, πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας MasterCard, Visa, κλπ. ή/και οποιουδήποτε άλλου μέσου τυχόν υποδείξει η Groovygenie στο μέλλον ως αποδεκτού τρόπου πληρωμής. Ο Χρήστης υποχρεούται να επιβεβαιώσει ότι η πιστωτική / χρεωστική κάρτα, που χρησιμοποιεί είναι του ιδίου του Χρήστη ή ότι έχει την άδεια του κατόχου προκειμένου να κάνει χρήση αυτών. Όλα τα στοιχεία του λογαριασμού και της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας των κατόχων υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και σε έγκριση από τον εκδότη της κάρτας.

18.3 Η Groovygenie διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή του Χρήστη κατά την εύλογη κρίση της. Η Groovygenie θα επεξεργαστεί την πληρωμή του Χρήστη σε ασφαλές περιβάλλον, που παρέχεται από την υπηρεσία της PayPal ή VivaPayments. H Groovygenie δεν θα συλλέξει, κρατήσει ή αποθηκεύσει τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας του Χρήστη.

19. Περιπτώσεις επιστροφής συνδρομής

19.1 Η Groovygenie μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα συμφωνία με απλή έγγραφη προειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) χωρίς ανάγκη επίκλησης κάποιου σπουδαίου λόγου. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο Χρήστης θα δικαιούται επιστροφή του ποσού της Συνδρομής, που θα έχει προπληρώσει για τις Υπηρεσίες VirtualSchool, μείον ένα ποσό ανάλογο προς τον αριθμό των ημερών για τις οποίες ο Χρήστης είχε πρόσβαση στις Υπηρεσίες VirtualSchool. Τα ανωτέρω (επιστροφή ποσού Συνδρομής) δεν ισχύουν σε περίπτωση που η εκ μέρους της GroovyGenie καταγγελία της παρούσας οφείλεται σε παραβίαση των «VirtualSchool Όρων και Προϋποθέσεων» εκ μέρους του Χρήστη ή σε μη συμβατότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού ή/και του λογισμικού του Χρήστη.

19.2 Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση, που κάποιος Χρήστης καταβάλλει τη σχετική Συνδρομή, προκειμένου να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες VirtualSchool  για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και λόγοι που άπτονται
αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης της Groovygenie, αποδεδειγμένα δεν επιτρέψουν στην τελευταία να παράσχει εν τέλει το συγκεκριμένο περιεχόμενο ή μέρος αυτού στους Χρήστες τη δεδομένη χρονική περίοδο, τότε σε αυτή την περίπτωση η Groovygenie, έπειτα από σχετικό έγγραφο αίτημα του Χρήστη δύναται να επιστρέψει το αντίτιμο στον Χρήστη εφόσον ο Χρήστης δηλώσει την εν λόγω πρόθεσή του. Το εν λόγω έγγραφο αίτημα του
Χρήστη θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του τελευταίου καθώς και αναλυτική δήλωσή του αναφορικά με την περίοδο, που επιθυμούσε να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία VirtualSchool, αλλά εν τέλει αποδεδειγμένα δεν είχε, λόγω αδυναμίας παροχής της εκ μέρους της Groovygenie.

19.3 Η Groovygenie προκειμένου να ελέγξει εάν η κάρτα πληρωμής, που έχει δηλώσει ο Χρήστης είναι ενεργή, δύναται να πραγματοποιήσει δέσμευση ενδεικτικού ποσού (π.χ. 1,00€) από τον τραπεζικό λογαριασμό του Χρήστη, ο οποίος συνδέεται με την εν λόγω κάρτα, το οποίο ποσό στη συνέχεια θα απελευθερώνεται άμεσα, και πάντως εντός των επομένων δύο (2) εργασίμων ημερών, χωρίς να πραγματοποιηθεί σχετική χρέωση στην κάρτα του Χρήστη.